MFA

Intune

Bitlocker

הגנה על המשתמשים אמצעות מנגנון זהוי נוסף

ניהול מרכזי של המחשבים והטלפונים באירגון

הצפנת מחשבים וניהול מפתחות ההצפנה בענן

DLP

מניעת דליפת מידע מהאירגון

M365 זה 

בטוח

ATP

Retention

הגנה מפני איומים חדשים ללא חתימות

הגדרת מדיניות שמירה של המידע בארגון ומניעת מחיקה זדונית או בשגגה

החלת מדיניות על המידע כהצפנה ומגבלות העברה בהתאם לרגישות המידע

גבוי

מגוון מערכות לגבוי המידע באמצעות מערכות צד ג' לשרידות מלאה

Sensitivity

אנו משתמשים בכלים החדשניים של מיקרוסופט כדי לייצר ערך מוסף לעסקים: תובנות עסקיות חזקות, תהליכי זרימת מידע ממגון מערכות וכלים לצריכה והזנת מידע בכל הפלטפורמות

Power BI

Power Apps

Power Automate

העבר את תחנות העבודה האישיות של האירגון ו/או המשרד אל Azure וקבל Win 10 עם Office 365 בכל מכשיר בכל זמן. 

גמישות. פשטות. יעילות.

Windows Virtual Desktop